Dapol No.B101 ‘OO’ Gauge ‘S J Claye’ 7 Plank Open Wagon